• نشانی: کرمان - خیابان شهید بهشتی بین کوچه ۶ و ۸ طبقه فوقانی فر وشگاه زیتون

  • پست الکترونیکی: Rahbord_fononkerman@yahoo.com

  • تلفن: 09133970814 پور حسینی

  • دورنگار: 03432470492

  • کد پستی: 761368574

  • ساعات کاری: صبح 7:00 تا 13:00 عصر 17:00 لغایت 20:00